ககன்யான் திட்டத்திற்கு முன்பு டேட்டா ரிலே செயற்கைகோளை விண்ணுக்கு அனுப்பும் இஸ்ரோ..

ககன்யான் திட்டத்திற்கு முன்பு இஸ்ரோ ஒரு தரவு ரிலே செயற்கைகோளை ஏவ உள்ளது. இதன்மூலம் ககன்யான் திட்டத்துடன் இணைந்து அதனை கன்காணிக்க முடியும். மனிதனை விண்ணிற்கு அழைத்து

Read more