இந்திய இராணுவத்திற்காக கவச வாகனங்களை தயாரிக்க உள்ள டாடா குழுமம்..

இந்திய இராணுவத்திற்காக கவச வாகனங்களை டாடா குழுமம் தயாரிக்க உள்ளது. பாரத் ஃபோர்ஜ் மற்றும் மகேந்திரா நிறுவனத்திற்கு பிறகு இப்போது டாடா குழுமத்திற்கு இந்த ஒப்பந்தம் கிடைக்க

Read more