பொருளாதார நெருக்கடியால் 1 மில்லியன் அகதிகளை திருப்பி அனுப்பும் துருக்கி..?

துருக்கி ஜனாதிபதி ரெசெப் தையிப் எர்டோகன், தனது முந்தைய கொள்கைகளை மாற்றியமைத்து தனத அரசாங்கம் 1 மில்லியன் சிரிய அகதிகளை தானாக முன்வந்து மரியாதையுடன் அவர்களது தாயகத்திற்கு

Read more