அலிகார் முஸ்லிம் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து இஸ்லாமிய பாடநூல் அகற்றம்.. சனாதன தர்மம் சேர்ப்பு..

இஸ்லாமிய ஆய்வு துறையின் பாடத்திட்டத்தில் இருந்து 20 நூற்றாண்டின் இஸ்லாமிய எழுத்தாளரான அபுல் அலா அல்-மௌதூதி மற்றும் சயீத் குதுப் ஆகியோர் குறித்த பாடநூல்களை அலிகார் முஸ்லீம்

Read more