இந்திய கப்பலை மூழ்கடித்த தினத்தில் கப்பல் கட்டுமானத்தை ஆரம்பித்த பாகிஸ்தான்..

பாகிஸ்தானுக்கு சீனா உதவியுடன் அதிநவீன எட்டு நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் கட்டப்பட உள்ளன. அவற்றில் நான்கு நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் சீனாவிலும், நான்கு நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் பாகிஸ்தானிலும் கட்டுவதற்கு ஒப்பந்தம்

Read more