நீண்ட தூர அச்சுருத்தல்களை கண்காணிக்க MIMDS அமைப்பை சோதனை செய்த இஸ்ரேல்..

இஸ்ரேல் பதுகாப்புத்துறை அதிக உயரத்தில் வட்டமிடவும் மற்றும் நீண்ட தூர அச்சுறுத்தல்களை கண்டறியும் Msssive Inflatable Missile Detection System (MIMDS) என்ற அமைப்பை சோதனை செய்துள்ளதாக

Read more