பாதுகாப்பு மற்றும் அணுசக்தி துறையில் இந்தியாவால் மட்டுமே உதவ முடியும்: வியட்நாம்

பாதுகாப்பு மற்றும் அணுசக்தி போன்ற முக்கியமான துறைகளில் இந்தியாவால் மட்டுமே வியட்நாமுக்கு உதவ முடியும் என இந்தியாவுக்கான வியட்நாம் தூதர் பாம் சான் சாவ் கூறியுள்ளார். வணிகர்களின்

Read more